<% Response.ContentType = "text/html" Response.Charset = "windows-1255" %>

כיתה י"א

דפי עזר

חזרה על שנלמד בתחילת השנה

דפי עזר

תאריך עדכון

תאור הקובץ

קישור לקובץ

24/04/10
דגנית מור

מיקוד תש"ע - לנושא ליבה
קובץ וורד

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

16/06/08
דגנית מור

נושאי ליבה  - יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים לבין אורגניזמים שונים

 לחץ כאן לחץ כאן

10/06/08
דגנית מור

נושאי ליבה  -עבודת חזרה לתלמידי יא ביולוגית של דגנית 

 לחץ כאן לחץ כאן

2/06/08
דגנית מור

מבחן מתכונת 2008 - נושאי ליבה 

 לחץ כאן לחץ כאן

21/05/08
דגנית מור

שאלות עם תשובות - נושאי ליבה 
שאלות עם תשובות - הכנה למגן יא

 לחץ כאן לחץ כאן

21/05/08
דגנית מור

שאלות עם תשובות - נושאי ליבה : א ק ו ל ו ג י ה
שאלות עם תשובות - הכנה למגן יא

 לחץ כאן לחץ כאן

18/05/08
דגנית מור

שאלות חזרה - נושא ליבה  הקישור משמאל  
 
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא לחץ כאן לחץ כאן
 
תש' לחץ כאן לחץ כאן

18/05/08
דגנית

מיקוד  יא  נושאי הליבה -
 החומר לבחינת המתכונת והבגרות ליא 2008. חשוב לעבור על כל הנושאים וכל המושגים המופיעים בטבלאות לפי המחברת והספר.
 לחץ על הקישור משמאל

 לחץ כאן לחץ כאן 

18/05/08
רתם

מבחן  יא  נושא: התא + א ק ו ל ו ג י ה
עם תשובות - לחץ על הקישור משמאל

 לחץ כאן לחץ כאן 

09/05/08
דגנית מור

תשובון ל תשובות למבחן יא
1/5/08 
לחץ על הקישור משמאל

 לחץ כאן לחץ כאן 

29/04/08
דגנית מור

דוגמה למבחן נושא: " ליבה "
עם תשובות - לחץ על הקישור משמאל

 לחץ כאן לחץ כאן 

29/04/08
דגנית מור

שאלות חזרה - נושא נשימה
 
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא לחץ כאן לחץ כאן
 
תש' לחץ כאן לחץ כאן

29/04/08
דגנית מור

שאלות חזרה - נושא עיכול
 
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא לחץ כאן לחץ כאן
 
תש' לחץ כאן לחץ כאן

07/04/08
דגנית מור

שאלות - שעורי בית לתלמידי יא ביולוגית של דגנית
 הגשה ב-  13/04/08 במחברת שעורי בית

 לחץ כאן לחץ כאן

14/03/08
דגנית מור

נושאי המבחן   ומושגי יסוד
הנושאים: מבנה תאים, תהליכים בתא ואקולוגיה
המבחן יערך בתאריך  03/04/08

 לחץ כאן לחץ כאן

11/03/08
דגנית מור

שאלות - שעורי בית - שאלות פתוחות - וויסות חום: הומאותרמים ופויקילותרמים
הגשה ב-  02/03/08 במחברת שעורי בית
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא לחץ כאן לחץ כאן
 
תש' לחץ כאן לחץ כאן

26/02/08
דגנית מור

שאלות חזרה בנושא: אקולוגיה

 לחץ כאן לחץ כאן

17/02/08
דגנית מור

נושאי המבחן   ומושגי יסוד
המבחן יערך בתאריך  21/02/08

 לחץ כאן לחץ כאן

17/02/08
דגנית מור

שאלות - שעורי בית - שאלות פתוחות - נשימה תאית 
הגשה ב-  17/02/08 במחברת שעורי בית
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא לחץ כאן לחץ כאן
 
תש' לחץ כאן לחץ כאן

12/02/08
דגנית מור

שאלות- שעורי בית לתלמידי יא ביולוגית של דגנית
הגשה ב 10/2/08 במחברת שעורי בית
> הנושא: ואן הלמונט - מהיכן הצמחים מקבלים את החומרים הנחוצים לגידולם.
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא' לחץ כאן לחץ כאן  
  
תש' לחץ כאן לחץ כאן

12/02/08
דגנית מור

שאלות- שעורי בית לתלמידי יא ביולוגית של דגנית
הגשה ב 3/2/08 במחברת שעורי בית
> הנושא: הקשר בין  DNA וחלבון
תשובות - לחץ על הקישור משמאל

שא' לחץ כאן לחץ כאן  
  
תש' לחץ כאן לחץ כאן

20/01/08
דגנית מור

שאלות המבחן תהליכים בתא שהתקיים היום 20/1/08

 לחץ כאן לחץ כאן 

18/01/08
עדכון
 דגנית מור

שאלות אמריקאיות בנושא תהליכים בתא
נושאי השאלות שנצבעו באדום לא יכללו במבחן של דגנית ( הכתה של דגנית טרם למדה )

 לחץ כאן לחץ כאן 

10/01/08
 דגנית מור

נושאי המבחן לי"א = טבלת רעיונות, תכנים, מונחים ומושגים לבחינה
תאריך המבחן: ב 20.01.08
הנושאים הללו הם לאחר המיקוד, והם מודגשים בתכלת.  בתוך ההדגשה התכולה, סומנו הנושאים שיכללו במבחן  באותיות כחולות .  (= הנושאים שכבר נלמדו ויכללו במבחן).
(הנושאים המחוקים הם אלו שירדו מהמיקוד, ונושאים שלא הוכחלו, עדיין לא נלמדו).

 לחץ כאן לחץ כאן 

24/06/07
נחמה פלדמן

בחינת מתכונת - חלק א' - לתלמידי יא
שאלות בנושאי הליבה: מבוא לגוף האדם, התא – מבנה ופעילות, אקולוגיה

מבחן  לחץ כאן לחץ כאן 

תשובון לחץ כאן לחץ כאן 

17/05/07
 דגנית מור

שאלות- עבודה עצמית 
עבודה עצמית (מבחן בית) לשפור הציון של המבחן האחרון
הגשה ב 25/5/07
בנושאי ליבה : מבוא לגוף האדם, התא- מבנה ופעילות , אקולוגיה

 לחץ כאן לחץ כאן 

14/05/07
 דגנית מור

תשובון לבחינה  בביולוגיה לי"א שהתקיימה ב 07.05.07

 לחץ כאן לחץ כאן 

06/05/07
 דגנית מור

שאלות חזרה רבות ברירה (אמריקאיות)- נושא: א ק ו ל ו ג י ה

 לחץ כאן לחץ כאן 

06/05/07
 דגנית מור

שאלות חזרה רבות ברירה (אמריקאיות)- נושא: מ DNA לחלבון

 לחץ כאן לחץ כאן 

06/05/07
 דגנית מור

שאלות חזרה רבות ברירה (אמריקאיות)- נושא: התא

 לחץ כאן לחץ כאן 

06/05/07
 דגנית מור

שאלות חזרה רבות ברירה (אמריקאיות)- נושא: דם

 לחץ כאן לחץ כאן 

12/04/07
 דגנית מור

חומר לבחינה בביולוגיה לי"א שתתקיים  ב -  07/05/07

 לחץ כאן לחץ כאן 

12/04/07
 דגנית מור

תשובון לבחינה  בביולוגיה לי"א שהתקיימה ב 28.02.07

 לחץ כאן לחץ כאן 

22/02/07
 דגנית מור

חומר לבחינה בביולוגיה לי"א ב 28.02.07

 לחץ כאן לחץ כאן 

 שאלות:
16/02/07
דגנית מור
06/02/07
(תשובון)

קרומי תאים ומעבר חומרים דרך קרומים -

תשובון - קרומי תאים ומעבר חומרים דרך קרומים 

שאלות להורדה לחץ כאן לחץ כאן

תשובות להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

04/02/07
 דגנית מור

תשובון למבחן חזרה בנושא  נשימה: מעבדה  וחומר תיאורטי ליא ביולוגית של דגנית

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

29/12/06
נחמה פלדמן 

דף שאלות חזרה לקראת המבחן בכיתה של נחמה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

21/12/06
 דגנית מור

בוחן בנושא מיוזה מיטוזה ליא ביולוגית של דגנית

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

21/12/06
 דגנית מור

חומר לבחינה של יא ביולוגית ב 3.1.07

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

17/12/06
נחמה פלדמן 

תרגיל בסוקסציה - אקולוגיה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

17/12/06
נחמה פלדמן 

רשימת מושגים באקולוגיה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

17/12/06
נחמה פלדמן 

גורמי בית הגידול - אקולוגיה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

17/12/06
נחמה פלדמן 

ברמלה נחשפה מערה תת קרקעית, עם עולם יצורים לא מוכרים... אקולוגיה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

16/11/06
דגנית מור

תשובון מבחן י"א נובמבר 2006
כיתות של דגנית

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

13/11/06
נחמה פלדמן 

רשימת מושגים – חזרה לקראת מבחן

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

11/11/06
דגנית מור

לקראת מבחן
לכיתות של דגנית - נושאי הבחינה.

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

06/11/06
נחמה פלדמן

שאלות חזרה בנושא:
DNA, RNA ויצירת חלבונים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

22/10/06
נחמה פלדמן

שאלות חזרה בנושא דיפוזיה ואוסמוזה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

17/10/06
דגנית מור

שעורי בית בנושא אנזימים - הכיתה של דגנית

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

17/10/06
דגנית מור

שעורי בית בנושא אנזימים - הכיתה של דגנית

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

16/10/06
נחמה פלדמן

סיכום בנושא אנזימים
עם המלצה לחזרה בנושא

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

28/09/06
נחמה פלדמן

שאלות חזרה בנושא אנזימים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

28/09/06
נחמה פלדמן

מושגים באנזימים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

05/09/06
דגנית מור

השוואה בין תא צמח לתא בעלי חיים

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

05/09/06
דגנית מור

השוואה בין תא צמח לתא בעלי חיים - תמונת התאים.

להורדה לחץ כאן לחץ כאן

חזור לרשימת הנושאים

חזרה על שנלמד בתחילת השנה

תאריך עדכון

תאור הקובץ

קישור לקובץ

04/02/07
דגנית מור

אנזימים- עבודת חזרה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

29/01/07
דגנית מור

נשימה תאית - שאלות אמריקאיות

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

25/01/07
דגנית מור

נשימה תאית - לפניך סיכום, חזרה
ואחר כך שאלות

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

22/01/07
דגנית מור

השוואה בין תאים ומבנה התא - דף עבודה

להורדה לחץ כאן לחץ כאן 

חזור לרשימת הנושאים